Avís Legal

La web de la FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ ESTRATÈGICA, EL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ URBANA d’ara endavant FUNDACIÓ INNDEA té com a finalitat facilitar el coneixement de la Fundació i les activitats que realitza. FUNDACIÓ INNDEA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seu web.

FUNDACIÓ INNDEA no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l’accés a la seua web, de l’ús que es faça de la informació que conté o de l’accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web

 • Copyright © 2012, FUNDACIÓ INNDEA. CIF: G98406002. Tots els drets d’explotació estan reservats.

 • Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de FUNDACIÓ INNDEA .

 • Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació

  Condicions per a la reproducció parcial

 • Que se cite expressament com a font d’informació.

 • Que es realitze amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.

 • Que cap contingut inclòs en aquesta web siga modificat de forma alguna.

 • Que cap element disponible en aquesta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen.

 • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a FUNDACIÓ INNDEA i a mateix temps, s’obtinga l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.

 • Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s’instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del software

 • El software que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d’aquest lloc web es troba protegit per drets d’autoria. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol software descarregat des d’aquest lloc, ha d’acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si ho hi haguera, que acompanye o s’incloga al software.

 • Pel que fa al software que no vinga acompanyat d’un Contracte de Llicència, FUNDACIÓ INNDEA concedeix a l’usuari o usuària una llicència d’ús personal i no transferible, d’acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantinga intactes les indicacions de drets d’autoria i altres símbols de propietat.

 • Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o lloc amb l’objecte de la seua posterior reproducció o redistribució.

Responsabilitat amb els enllaços

 • La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. FUNDACIÓ INNDEA rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web de FUNDACIÓ INNDEA a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de FUNDACIÓ INNDEA.

Responsabilitat sobre seguretat

 • FUNDACIÓ INNDEA no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a FUNDACIÓ INNDEA.

Responsabilitat dels continguts de la web

 • FUNDACIÓ INNDEA rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

 • FUNDACIÓ INNDEA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per FUNDACIÓ INNDEA o no publicada amb el seu nom.

 • FUNDACIÓ INNDEA no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seua pàgina web.

 • FUNDACIÓ INNDEA no es responsabilitza de l’ús que els o les menors facen de la web. FUNDACIÓ INNDEA no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels o les menors. És responsabilitat dels pares i mares assegurar-se del correcte ús d’una eina com a Internet i acompanyar als i les menors en les seues sessions.

Confidencialitat de les dades

 • FUNDACIÓ INNDEA es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i usuàries i persones visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

 • D’acord amb l’establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ INNDEA es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

 • En consecuència:

  • Les dades arreplegades mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari o usuària emplene.

  • No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris o usuàries.

  • No contactarem amb cap usuari o usuària llevat que siga estrictament necessari per al servei requerit.

  • Vostè té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail.