Transparència

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, ací s’exposen els comptes Anuals, el pla d’actuació liquidat i la memòria d’activitats de la Fundació InnDEA València.

Informació sobre institució, organització, planificació i personal ací 
Informació d’alts càrrecs de l’entitat  ací 
Informació de rellevància jurídica i patrimonial ací
Informació sobre contractació, convenis i subvencions ací
Informació econòmica, financera i pressupostària ací