Glossari

Et sents perdut quan et parlen d’innovació? Ací et donem les claus per a fer-te’n més fàcil la terminologia.

 • Acceleradora d’Empreses:
  Un Accelerador d’Empreses és molt similar a una incubadora (s’ofereixen tots els servicis oferits per una incubadora d’empreses) però es diferencia en què tenen un major enfocament en les empreses que entren en el mercat nacional o internacional.   Així mateix, tenen més probabilitats de ser finançades per capital risc.
 • Bretxa digital:
  La bretxa digital fa referència a la distància radical entre qui té i qui no té accés a la xarxa i a les tecnologies de la informació. Esta bretxa pot produir-se per limitacions geogràfiques, socials, culturals o econòmiques.
 • Bussines Angel
  Es tracta de persones físiques amb coneixements empresarials i amb capacitat econòmica d’inversió, que impulsen el desenrotllament de projectes empresarials que tenen un alt percentatge de risc però que tenen una bona perspectiva de futur.
 • Capital llavor:
  Fons necessaris per posar en marxa una empresa i per al finançament de les necessitats claus que tinga l’empresa en la primera etapa del seu desenrotllament.
 • Capital risc:
  Diners que s’invertixen amb la finalitat de finançar empreses que estan naixent o que estan en una etapa primerenca de desenrotllament. Són empreses amb previsió de creixement ràpid i de perfil innovador. El capital risc s’invertix a canvi d’una participació en l’empresa.
 • Cluster
  Concentracions d’empreses del mateix sector en un mateix espai que milloren la seua productivitat gràcies a les sinergies que es produïxen dins del conglomerat empresarial.
 • Crowdfunding
  Fórmula que involucra econòmicament els ciutadans en la posada en marxa d’una empresa. La inversió que es realitza es xicoteta i a canvi els inversors aconseguixen accions en la empresa a no ser que es faça de manera desinteressada (suport a causes benèfiques, campanyes polítiques…).
 • Crowdsourcing:
  Acció on es demana a un grup de persones indeterminat la seua participació desinteressada en un projecte que es fa tangible en propostes. Finalment, la persona o empresa que ha demanat ajuda, seleccionarà de totes les propostes la que més li agrade contractant els seus servicis.
 • Economia del Coneixement:
  Tipus d’economia en la qual es valora com a prioritat l’ús del coneixement i la informació. La gran diferència amb l’economia tradicional és que es canvien factors tradicionals (sectors industrials o productius…) per factors innovadors com la informació i la tecnologia.
 • Incubadora:
  Organització que oferix servicis i formació a les xicotetes empreses amb la finalitat d’augmentar les seues possibilitats de supervivència en la fase d’arrancament (espai d’oficina, assessoria empresarial, contactes i xarxes…).
 • Incubadora d’empreses (Incubator/Business Incubator):
  Espai dedicat a fomentar el desenrotllament de noves empreses amb una renta per davall del preu del mercat. Es compta amb el servici d’assessorament tècnic i de formació en l’àmbit empresarial.
 • Indústries Creatives:
  Indústries que fomenten la transmissió de la cultura en qualsevol dels seus vessants a través de la seua activitat empresarial.
 • Innovació:
  La innovació és el resultat d’un procés que servix per obtenir beneficis econòmics o socials a través de millores, canvis o perfeccionaments en productes o servicis.
 • Innovar
  Innovació és una estratègia per adequar un producte o servici a les necessitats del mercat fent-lo més competitiu.
 • Joint-venture
  Acords de cooperació empresarial amb la finalitat de començar o reconduir un projecte on cada part adopta un rol actiu en la presa de decisions sense necessitat d’implicar-se mitjançant accions.
 • Know How:
  Concepte que fa referència a l’habilitat o destresa que s’ha adquirit gràcies a l’experiència en algun camp determinat.
 • Mentoring
  Pràctica en la qual un professional experimentat de l’empresa ajuda a un empleat nou a exercir correctament les seues funcions i a dirigir la seua carrera professional.
 • Noves Tecnologies:
  Mitjans nous que s’han creat i que s’han desenrotllat en els últims anys en relació amb les comunicacions, tant directes (entre las persones) com  a distància.
 • Silicon Valley
  Parc Tecnològic ubicat al nord de Carolina als Estats Units, on tenen la seua base nombroses empreses de base tecnològica i de comunicació. Bressol d’empreses molt importants Google, eBay, Yahoo!, Oracle…
 • Sistema d’Innovació Tecnològica (Technical Innovation System)
  Xarxa de cooperació o conjunt d’activitats que té com a finalitat el desenrotllament òptim i comercialització d’un producte nou o renovat. L’acte pel qual s’introduïx per primera vegada un canvi tecnològic en un organisme o empresa es denomina innovació.
 • Societat de la informació:
  Societat que es basa en el coneixement dels seus ciutadans per impulsar la innovació, l’esperit empresarial i el dinamisme de la seua economia.
 • Spin off (universitari):
  Iniciativa empresarial que promou la universitat. Són empreses amb perfil innovador que es caracteritzen per basar la seua activitat en l’estudi de noves iniciatives que sorgixen a partir dels coneixements obtinguts en la pròpia facultat.
 • Start up:
  És un negoci de creació recent, que prové en general de l’emprenedoria empresarial, amb possibilitats importants de creixement. Solen ser empreses que fomenten la innovació i el desenrotllament de les noves tecnologies.
 • Talent
  Capacitat innata o adquirida per exercir de manera destacable una activitat.
 • TIC/Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ICT/Information and Communications Technologies)
  L’ús de les noves tecnologies per difondre informació i comunicar de manera òptima.
 • Viver d’empreses:
  Llocs destinats a afavorir la posada en marxa i el desenrotllament de les empreses que estan començant la seua activitat, així com l’assessorament als emprenedors.

Concentraciones de empresas del mismo sector en un mismo espacio que mejoran su productividad gracias a las sinergias que se producen dentro del conglomerado empresarial.